DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Sbor dobrovolných hasičů Lanškroun

Úvod

 Vítejte na stránkách
SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Lanškroun

 

 

 

1869 - 2019
výročí 150 let od založení sboru

 

                     
 
   Sbor dobrovolných hasičů Lanškroun byl založen 20. června roku 1869 a sídlil postupem času od prosté hasičské kůlny na Jiráskově náměstí, bývalé budovy záchranné služby, staré hasičárny na Dobrovského ulici až do současnosti, kdy jsme společně s profesionálními hasiči v budově Hasičského záchranného sboru na Janáčkově ulici č.p. 996, Lanškroun.
 

Poslání a cíle Sboru dobrovolných hasičů Lanškroun, spolku

   Sbor dobrovolných hasičů v Lanškrouně je základní organizační jednotkou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, které bylo doposud občanským sdružením dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů v platném znění. Od 1. ledna 2014 podle nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. se sbor považuje za právní formu "pobočný spolek". Je pokračovatelem tradic organizací hasičstva, které dříve působily na území Čech, Moravy a Slezska. Sbor je právnickou osobou se svými představiteli, majetkem a hospodařením, řídí se stanovami a zákonnými předpisy na úseku požární ochrany.

   Cílem činnosti spolku je spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných událostech. V souladu se stanovami a cílem své činnosti pomáhá veřejnosti, zejména obcím, státním orgánům, fyzickým a právnickým osobám. Spolupracuje s ostatními občanskými spolky, zejména působícími na úseku požární ochrany. Pracuje organizovaně s mládeží a vychovává tak své nástupce.

   K vyjádření cíle činnosti a určení příslušnosti k němu užívá své symboly, kterými jsou znak, prapor a logo.         

   Sbor (spolek) získává majetek ke své činnosti zejména z členských příspěvků, dobrovolnou a bezplatnou prací svých členů, dary, dotacemi, příspěvky, podporou, výnosy z majetku a cenných papírů a výdělečnou činností, pokud je registrována. Veškeré výdaje jsou odůvodněny cílem činnosti spolku.

K 1.1.2021 je ve sboru registrováno 67 členů, z toho 13 mladých hasičů.

 

Poslání a cíle Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Lanškroun

   Podle platného zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb. zřizuje obec (město) jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Členy jednotky jsou převážně členové spolku, působícího v obci. Činnost v jednotce SDH obce vykonávají členové na základě dobrovolnosti. Tato činnost se při hašení požáru, provádění záchranných prací při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech považuje za výkon občanské povinnosti. Činnost v jednotce SDH obce při nařízeném cvičení nebo nařízené odborné přípravě je jiným úkonem v obecném zájmu.